A continuacó explicaré el codi d'aquesta Web

 
 
 Davant d'aquestes linies hi ha un >pre< i un >code< que significa que el text a continuacio esta preformatat es a dir que te un format que no es pot canviar i es un codi que vol dir que el tipus de
 lletra serà diferent de tipus monospace que significa que totes les lletres són igual d'amples.
 Altres tipus de lletra espoden utilitzar quan no és codi per exemple serifque son una família
 de lletres adornaments, a diferéncia de la família sans serif que significa sense adornaments.
 Només hi ha aquestes grans famílies de lletres: Monospace per codi, i serif i sans serif per a la resta.
 
 Al principi de tot tenim un >html< i al fianal tenim un >/html< per indicar que és un arxiu html 
 que significa llenguatge de marques de hipertext -HiperText Markup Language- és hipertext
 perqué va més enllà del text, permet: imatges, sons, vídeos, micrófons, teclat, ratolí, etc.
 És markup perqué té aquestes marques < >per iniciar i per finalitzar. Al principi de
 tot, davant html és pot escriure html lang="en", significa quee el tipus de document
 és un html i que està escrcit en anglès. 
 A la linia 13 nav significa barra de navegació i es reconeguda per Bootstrap. Bootstrap és una biblioteca que conté molts codis en llegnuatge CSS que seveix per fer estils.
 (tipus de lletra, color de la lletra, espai entre linies, marge...) i Bootstrap també és una biblioteca JS que vol dir JavaScript, es a dir que produeix interactivitat podent interactuar amb el ratolí o amb el teclat, per example, obrir finestres o obrint menús.
 A continuació de nav light, vol dir que es de color clar. Si canviem light per dark es tornarà de color fosc. Dins de la instrucció nav tenia navbar que significa barra de navegació, i tenia bg que vol dir background. Un logotip s'ha de posar en un apartat que es diu nav-brand. La instrucció pero posae un logo o qualevol altre imatge hem d'escriure que img que significa imatge i src que significa source. Source vol dir que es lloc on esta la imatge, i podem controlar el taamany de la imatge amb la instrucció width que es aplada en pixels i height que es alçada en pixels. Perque no es deformi la imatge hem de fer una escala. Per exemple, si tenim una imatge de 1800 x 1543 pixels i vull una amb una amplada de 800 pixels, he de saber la escala. Divideixo 1800 entre 800 dona 2,25. L'altre 
 
 
 
 A la línia 3 trobem l'etiqueta head que significa encapçalament, que és obligatoria al principi i
 conté a la línea 4 un comentari que s'escriu . La línea 5 i 6 són etiquetes meta,
 que tene metaInformació, informació sobre la informació de la web. La línea 5 és metaInformació sobre
 el charset que significa, conjunt de caràcters, que en el nostre cas és UTF8 , que significa 8bit 
 Unicode Transformation Format, que permet representar lletres i numeros, alfabet grec i llatí entre
 altres. La línea 6 és un viewport, que és un codi que permet que es vegi la nostra web correctament
 en un móbil, una tablet un ordinador, una televisió gegant, o una pantalla de cinema, perqué indica
 width=device-width, és dir que l'ample sigui sempre l'ample del dispositiu.
 La línea 7 és un comentari que estem utilitzant bootstrap que és una biblioteca css i javascript 
 que ens permet fer menús desplegables i botons.
 La línea 8 és un css -cascade style sheet- que vol dir ffulles d'estil en cascada, que són instruccions
 en llenguatge css, que ens dona els colors del text, el tipus de lltra, el tamany de la lletra, els marges
 els espais entre botons, etc.
 La línia 9 és un títol o title, que apareix a la part superior de la pestanya del navegador.
 La línia 10 és el finla de head.
 La línia 11 és l'inici de body, que és obligatori, i comença desprès de head.
 La línia 12 és un js, arxiu javasript.